El sabater del cantó (tercera part)

Per Bernat Artola

Tinc un veí sabater
que du les sabates tortes
puix l’home és tan malfainer,
que’s passa les hores mortes
a la porta del carrer.


 
Està tocat del perol
i li va molt bé el negòci,
perque fa tot lo que vol
i no necessita sòci
que li puga fer la col.
Tirarà un dia i el tir
li eixirà per la culata,
puix algú li farà dir
per qué cull lo que no mata
si a matar va i no a cullir.
Però ¡no hi haurà remeil
i el dia que faci figa,
com no respecta cap llei,
no’l creuràn per més que diga
que té paraula de Rei.
En un home tan <>
serà un cas inapel-lable,
poerque tots veuen pecat
si es fà l’acte reprobable
poc graciòs i descarat.
Ell, però, viu molt a gust,
i a tot festeig es convida.
No furia més que lo just
per a viure la gran vida
sense tindre cap disgust.
Per res del món no es fa groc
i diu que tot és enveja,
puix com treballa tan poc,
sempre li sobra corretja
per a poder fer-se el sòc.

cites

Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos
Menéndez Pidal

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: