Analisis de l´estatut catala

Per Valencià d´Elig

A continuacio reproduixc alguns fragments textuals (i en catala), als quals procedixc modestament a fer unes breus acotacions a modo d´analisis (entre corchets, en majuscules i en llengua valenciana).

"Proposta de Proposició de llei orgànica per la qual s´estableix l´Estatut
d´autonomia de Catalunya i es deroga la Llei orgànica 4/1979, del 18 de desembre, de l´Estatut d´autonomia de Catalunya. Tram. 206-00003/07 ( URL http://www.parlament-cat.net/porteso/estatut/text_ple300905.pdf )

PREÀMBUL

[EL PREAMBUL QUEDA FORA DE L´ANALISIS PERQUE SON NOMES COMENTARIS AFEGITS QUE PODEN DISTRAURE I ENGANYAR RESPECTE A LO QUE REALMENT DIUEN ELS ARTICULS QUE DONEN COS A L´ESTATUT CATALA]

TÍTOL PRELIMINAR
ARTICLE 1.
LA NACIÓ CATALANA
1. Catalunya és una NACIÓ.

[PUNT PLENAMENT INCONSTITUCIONAL]

2. Catalunya exerceix el seu autogovern per mitjà d´institucions pròpies,
constituïda com a comunitat autònoma d´acord amb la Constitució i AQUEST
ESTATUT.

[¿ DE QUINA "CONSTITUCIO" PARLA L´ESTATUT ? SI ES TRACTA DE LA "CONSTITUCIO ESPANYOLA", L´ESTATUT S´HAURA D´AJUSTAR AD ELLA I NO PODRA SER RATIFICAT PER LES CORTS ESPANYOLES SI ELS SEUS CONTINGUTS SON INCONSTITUCIONALS]

ARTICLE 3. MARC POLÍTIC
1. Les relacions de la Generalitat amb l´Estat es fonamenten en el principi
de la lleialtat institucional mútua i es regeixen pel principi general
segons el qual la Generalitat és Estat, pel principi d´autonomia, pel
principi de Plurinacionalitat de l´Estat i pel principi de bilateralitat,
sense excloure l´ús de mecanismes de participació multilateral.

[ADEMES DE NACIO ¿ VOLEN AUTOPROCLAMARSE "ESTAT" PER MIG D´UNA REDACCIO DEL TEXT RETORICA I AMBIGUA ?]

2. Catalunya té en la UNIÓ EUROPEA el seu espai polític i geogràfic DE REFERÈNCIA i incorpora els valors, els principis i les obligacions que deriven del fet de FORMAR-NE PART.

[RENEGUEN D´ESPANYA COM ESPAI POLITIC DE REFERENCIA, I PAREIX QUE S´AUTOPROCLAMEN "ESTAT?" DIRECTAMENT ADSCRIT A L´UNIO EUROPEA]

ARTICLE 6. LA LLENGUA PRÒPIA I LES LLENGÜES OFICIALS
3. La Generalitat i l´Estat han d´emprendre les accions necessàries per al
reconeixement de l´oficialitat del català a la Unió Europea i la presència i
la utilització del català en els organismes internacionals i en els tractats
internacionals de contingut cultural o lingüístic.

[¿DE QUIN "ESTAT" PARLEN? ¿DE L´ESPANYOL O DE L´AMBIGÜAMENT AUTOPROCLAMAT "ESTAT" CATALA ("ADSCRIT" A L´UE)?]

4. [>>> ATENCIO <<<] La Generalitat ha de promoure la comunicació i la cooperació amb les altres comunitats i els altres territoris que COMPARTEIXEN PATRIMONI LLINGÜÍSTIC amb Catalunya. A aquests efectes, la Generalitat i l´Estat [¿?] , segons que correspongui, poden subscriure convenis, tractats i altres mecanismes de col•laboració per a la promoció i la difusió exterior del CATALÀ.

[EN ESTE PUNT (4), LA GENERALITAT CATALANA VOL QUE PER LA RATIFICACIO DE L´ESTATUT CATALA EN LES CORTS ESPANYOLES (LLEI ORGANICA) S´OFICIALISE I RECONEGA IMPLICITAMENT A LES LLENGÜES PROPIES QUE PARLEN "ATRES COMUNITATS" COM A LLENGUA CATALANA. MOLT PARTICULARMENT L´IDIOMA VALENCIÀ PARLAT EN LA COMUNITAT AUTONOMA VALENCIANA AL QUAL SE LI VOL ANULAR LA SEUA OFICIALITAT I IDENTITAT PROPIA SUBSTITUINTLA PER LA DEL CATALA (EN TOTES LES REPERCUSIONS POLITIQUES PRO-PAÏSOS CATALANS QUE AIXO REPORTARIA]
...
ARTICLE 12. ELS TERRITORIS AMB VINCLES HISTÒRICS, LINGÜÍSTICS I CULTURALS AMB CATALUNYA
La Generalitat ha de promoure la comunicació, l´intercanvi cultural i la cooperació amb les comunitats i els territoris, pertanyents o no a l´Estat espanyol, que tenen vincles històrics, LINGÜÍSTICS i culturals amb Catalunya.
A aquests efectes, la Generalitat i l´Estat, segons que correspongui, poden subscriure convenis, tractats i altres instruments de col•laboració EN TOTS ELS ÀMBITS, que poden incloure la creació d´organismes comuns.

[EN LA MATEIXA LLINEA D´ABSORCIO LLINGÜISTICA QUE S´HA DESCRIT EN EL PUNT ANTERIOR (4) L´ESTATUT VOL DEIXAR LA PORTA OBERTA A LA CONSTRUCCIO DELS "PAÏSOS CATALANS", "EURORREGIO" O COM VULLGUENANOMENAR AD EIXE PROYECTE COLONIALISTE)
...
ARTICLE 50. FOMENT I DIFUSIÓ DEL CATALÀ
...
3. Les polítiques de FOMENT DEL CATALÀ s´han d´estendre al CONJUNT DE L´ESTAT, a la Unió Europea i a la resta del món.
...
7. L´ESTAT, d´acord amb el que disposa la Constitució, ha de DONAR SUPORT a l´aplicació dels principis que estableix aquest article [50]. S´han d´establir els instruments de coordinació i, si escau, d´actuació conjunta perquè siguin més efectius.

[L´ANTERIOR PUNT (7) DE L´ARTICUL 50 DEL NOU ESTATUT CATALA ES PLENAMENT INCONSTITUCIONAL DEGUT A L´EXISTENCIA DEL PUNT (3) DINS D´EIXE ARTICUL 50. L´ESTATUT CATALA EN EL SEU ARTICULAT NO POT ANAR MES ALLA DELS LLIMITS TERRITORIALS DE CATALUNYA, NI POT EXIGIR A L´ESTAT ESPANYOL, QUE ASSUMIXCA UNES FUNCIONS QUE CONSTITUCIONAL/ESTATUTARIAMENT NO LI CORRESPONEN I QUE ENTRARIEN EN COLISIO EN LES COMPETENCIES PROPIES RECONEGUDES CONSTITUCIONAL I ESTATUTARIAMENT AD ATRES COMUNITATS AUTONOMES. ES INACCEPTABLE I ILLEGAL UN INTERVENCIONISME LLINGÜISTIC DE L´ESTAT ESPANYOL DINS DE LA COMUNITAT AUTONOMA VALENCIANA A CONSEVOL NIVELL, A EXCEPCIO DE LO MARCAT PER LA CONSTITUCIO ESPANYOLA I EL PROPI ESTATUT VALENCIÀ]
...
ARTICLE 117. AIGUA I OBRES HIDRÀULIQUES
1. Correspon a la Generalitat, en matèria d´aigua de les conques hidrogràfiques INTRACOMUNITARIES, la competència exclusiva,
...
2. Correspon a la Generalitat l´execució de la legislació estatal sobre el domini públic hidràulic
...
3. La Generalitat participa en la planificació hidrològica i en els òrgans
de gestió estatals dels recursos hídrics i dels aprofitaments hidràulics que
pertanyin a conques hidrogràfiques INTERCOMUNITARIES.
...
4. La Generalitat ha d´emetre un informe determinant per a qualsevol proposta de transvasament de conques que impliqui la modificació dels recursos hídrics del seu àmbit territorial.

[BLINDAGE DE FUTURS TRANSVASOS A LA COMUNITAT VALENCIANA EN ELS ANTERIORS PUNTS (1, 2, 3, 4), TRENCANT EL PRINCIPI DE SOLIDARITAT INTERTERRITORIAL RECONEGUT EN LA CONSTITUCIO ESPANYOLA I LA GESTIO ESTATAL DE LES CONQUES INTERCOMUNITARIES]

5. La Generalitat és competent per a executar i regular la planificació hidrològica dels recursos hídrics i dels aprofitaments hidràulics que passin per Catalunya o que hi fineixin provinents de territoris de fora de l´àmbit estatal espanyol

[LLIBERTAT PERA FER ELLS (ELS CATALANS) LO QUE VULLGUEN EN ELS RECURSOS HIDROLOGICS PUBLICS DINS DE CATALUNYA ANANT EN CONTRA DEL PRINCIPI DE SOLIDARITAT INTERTERRITORIAL RECONEGUT EN LA CONSTITUCIO ESPANYOLA I LA GESTIO ESTATAL DE LES CONQUES INTERCOMUNITARIES]
..
ARTICLE 118. ASSOCIACIONS I FUNDACIONS
1. Correspon a la Generalitat la COMPETÈNCIA EXCLUSIVA sobre el règim jurídic de les ASSOCIACIONS que acompleixen llur activitat majoritàriament a Catalunya o que, malgrat que no acompleixin majoritàriament llur activitat a Catalunya, hi tenen llur domicili i no acompleixen majoritàriament llur activitat en una altra comunitat autònoma.

[ARTICUL ELABORAT PERA DONARLI MANEGA AMPLA I AMPAR A TOTES LES ASSOCIACIONS QUE CONFORMEN EL NACIONALISME INDEPENDENTISTE/COLONIALISTE CATALÀ]
...
2. Correspon a la Generalitat la COMPETÈNCIA EXCLUSIVA sobre el règim jurídic de les FUNDACIONS que acompleixen llur activitat majoritàriament a Catalunya o que, malgrat que no acompleixen majoritàriament llur activitat a Catalunya, hi tenen llur domicili i no acompleixen majoritàriament llur activitat en una altra comunitat autònoma.

[EN LA MATEIXA LLINEA QUE EL PUNT ANTERIOR. ESPECIFICANT QUE SE VOL PROTEGIR A LA FUTURA "FUNDACIO PUNTCAT" QUE SERA L´ENCARREGÀ DE GESTIONAR EL DOMINI D´INTERNET .cat (DOMINI CREAT PER ABSORBIR FALAÇMENT LA LLENGUA I LA CULTURA PROPIA D´ATRES COMUNITATS AUTONOMES DINS DE LA "CULTURA CATALANA" (PERA DONARLI MES PES SOCIAL I POLITIC AD ESTA ULTIMA) I ESCAMPARLA GLOBALMENT PER INTERNET PER ESCOMENÇAR A "CONSTRUIR" (PROPAGANDISTICAMENT) ALLI ELS SEUS "PAÏSOS CATALANS")]
...
ARTICLE 127. CULTURA
1. Correspon a la Generalitat la competència EXCLUSIVA en matèria de
cultura...
...
d) L´Arxiu Reial de Barcelona i els fons PROPIS de Catalunya situats a
l´ARCHIU DE LA CORONA D´ARAGÓ. Aquests fons s´han d´integrar al sistema
d´arxius de Catalunya. Per a la gestió eficaç de la resta de fons COMUNS amb
altres territoris de la Corona d´Aragó, la Generalitat ha de col•laborar amb
el Patronat de l´Arxiu de la Corona d´Aragó, amb les altres comunitats
autònomes que hi tenen fons compartits...

[CONSIDEREN QUE CATALUNYA TE FONDOS "PROPIS" EN L´ARCHIU DE LA CORONA D´ARAGO I QUE ESTOS HAN DE SER COMPETENCIA EXCLUSIVA DE CATALUNYA, I ADEMES DE LO QUE ES DESPREN DEL TEXT PAREIX QUE NINGUNA COMUNITAT AUTONOMA MES TE FONDOS "PROPIS", SINO QUE SON "COMUNS" I HAN DE TINDRE UNA COMPETENCIA COMPARTIDA. ACTITUT DEL TOT INSOLIDARIA I AGRAVI COMPARATIU EN RELACIO ALS DEMES POSSEÏDORS DE FONDOS. ADEMES ¿QUINS CRITERIS SEGUIRAN PERA DETERMINAR QUINS FONDOS SON DE CATALUNYA I QUINS SON D´ATRES COMUNITATS AUTONOMES? ES EVIDENT QUE EL CRITERI DE "CATALANITAT" SERA TAN AMPLE COM ELS CATALANS VULLGUEN QUE SIGA, TOT EN L´ANIMO DE CONTROLAR AL MAXIM ELS FONDOS ARCHIVISTICS I AIXINA PODER AMAGAR O FER DESAPAREIXER TOT ALLO QUE PUGUERA POSAR EN EVIDENCIA LA MANIPULACIO INTERESSÀ QUE DE L´HISTORIA HAN FET ELS NACIONALCATALANISTES]
...
2. Correspon a la Generalitat la competència EXECUTIVA sobre els arxius, les biblioteques, els museus i els centres de dipòsit cultural de titularitat estatal situats a Catalunya, que inclou, en tot cas, la regulació del funcionament, l´organització i el règim de personal.

[EN LA MATEIXA LLINEA QUE L´ANTERIOR PUNT, ES VOL CONTROLAR TOTS ELS ARCHIUS ESTATALS (EN FONDOS COMPARTITS EN ATRES COMUNITATS AUTONOMES O SENSE) EN PERSONAL ADSCRIT A LES DIRECTRIUS NACIONALCATALANISTES POLITICAMENT CORRECTES]
...
ARTICLE 193. CIRCUMSCRIPCIÓ ELECTORAL PER AL PARLAMENT EUROPEU
Per tal que el territori de Catalunya, TOT SOL O JUNTAMENT amb els territoris d´altres comunitats autònomes VEÏNES, sigui una CIRCUMSCRIPCIÓ per a les eleccions al Parlament Europeu, la llei orgànica electoral HA DE CONCRETAR aquesta determinació.

[L´ESTATUT EXIGIX A L´ESTAT ESPANYOL UNA MODIFICACIO DE LA LLEI ELECTORAL, PERA VOREJAR LA CONSTITUCIO ESPANYOLA I DONARLI CABUDA A L´INCONSTITUCIONAL I COLONIALISTE PROYECTE NACIONALCATALANISTE DELS "PAÏSOS CATALANS"]
...
ARTICLE 198. COOPERACIÓ TRANSFRONTERERA, INTERREGIONAL I AL DESENVOLUPAMENT
1. La Generalitat ha de promoure la cooperació amb les regions europees amb què comparteix interessos econòmics, socials, ambientals i culturals, i hi HA D´ESTABLIR les relacions que corresponguin.

[UN ATRE PUNT MES PERA INTENTAR CLAVAR DINS DE L´ESTATUT ALS "PAÏSOS CATALANS"]
...
DISPOSICIONS ADDICIONALS
...
CINQUENA. ACORDS AMB EL GOVERN DE L´ESTAT
Si l´Estatut estableix que la posició del Govern de la Generalitat és determinant per a conformar un acord amb el Govern de l´Estat i aquest no l´acull, el Govern de l´Estat ho ha de motivar i automàticament s´ha de reunir la Comissió Bilateral Generalitat - Estat.

["COMISSIO BILATERAL GENERALITAT", UN INVENT PERA FEDERAR A CATALUNYA EN ESPANYA VOREJANT LA CONSTITUCIO I OBRIR LA PORTA DE L´ASIMETRIA O INSOLIDARITAT EN LES ATRES COMUNITATS AUTONOMES]

cites

El Valencià te la seua mida i el seu sabor. La concissio del Valencià es veu quan es compara, text ab text, en atre idioma
Azorín

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: