Comunicat de prensa referent al cicle de conferencies

Per Valencia Universitaria

Front a la publicitat del conjunt de conferencies titulades "Construim el Futur" i la noticia apareguda en El Mundo el 26 dŽAbril

 • Valencia Universitaria constata que el Rectorat desconeixia lŽactivitat i els conferenciants fins al dia 26 dŽabril.
 • Carles Sastre va ser condenat per assessinat i va complir la seua condena. Aixo no repara el mal causat a les victimes i als seus familiars, pero front a la Societat de lŽEstat de Dret, Sastre ha de tindre les mateixes garanties, drets i obligacions que qualsevol atre/a ciutada/na, i entre ells el dret a participar en una conferencia.
 • Reprovem aixina la seua calificacio com a "pres politic" per part dels/les organisadors/es, puix el motiu pel que va complir comdena va ser per assessinat, no per la seua ideologia.
 • Valencia Universitaria seguix abogant per la llibertat dŽexpresio, i perque lŽUniversitat de Valencia siga un foro en el que tinguen cabuda totes les accions llegals. Pero es demostrable que lŽindependencia i imparcialitat que Valencia Universitaria exigix de tots els Centres, Organs, Departaments i Unitats de lŽUniversitat de Valencia es dona amplament a colectius de talant radical que defenen postulats ideologics excessivament prop dŽactituts violentes, front a uns atres colectius de diferents espectres ideologics i no violents, entre els quals sŽinclou Valencia Universitaria, als que sistematicament se tracta dŽanular mentres "lŽestablishment" de lŽInstitucio tinga lŽoportunitat.
 • Aixina puix interpelem al nou Rector, Esteban Morcillo, a demostrar que esta Universitat es una universitat de tots/es i per a tots/es, preciant-se dŽallo que va pregonar en el seu programa. De la mateixa manera el convidem a mantindreŽs ferm front a les pressions dels grups de poder partidistes clarament existents en lŽUniversitat, esta volta personificats en colectius radicals.
 • Es de recordar que durant els ultims anys Valencia Universitaria ha sofrit un minorament velat en temes administratius dins del si de lŽUniversitat pel motius clarament subjectius com la seua opcio ideologica.
 • Tambe demanem a la Comunitat universitaria i en concret a la SEPC recordar còm sŽalcem tots/es les mans al cap (Valencia Universitaria la primera) quan es succeixen conferencies de grups falangistes i violents en la Facultat de Dret -fets pels quals Valencia Universitaria tambe envià Comunicats de Prensa reprovatoris- i quina es la reaccio negativa en eixos moments de lŽUniversitat, de la Comunitat universitaria i en concret de grups com la SEPC que es situen a les portes de la mateixa per a fer pintades, tirar pedrades contra els cristals o buscar guerra en els acolits dŽestos grups, conculcant el mateix dret a la lliberat dŽexpresio que ara ells demanen i nosatres considerem que tenen sí dret (pero tenen dret tots, clar). Nos agradaria una Universitat en la que sŽactue en la mateixa força contra abdos tipos dŽintolerancia.
 • Es destacable el fet de que un ex-candidat a rector de lŽUniversitat (Antoni Furio) compartixca un cartell tan beligerant, llunt de mostrar una actitut oberta a la llibertat dŽexpresio i al dialec, mostra una accio absolutament impropia dŽun Rector, que perfila la tendencia en la que haguera eixercir el citat carrec.
 • Valencia Universitaria pendra en consideracio la possibilitat de pendre les mides llegals que hagueren en Dret en cas de que la conferencia es convertira en algo mes que un simple us de la llibertat dŽexpresio, tant front als conferenciants, com front a la Facultat.
 • No dubtem que el contigut de la conferencia siga llegal (puix no considerem que Sastre vullga otorgar lŽoportunitat de que siga comdenat de nou). Pero es observable que les teories relacionades en lŽabsorcio llingüistica del valencià pel catala o dels paisos catalans son majorment defeses per persones que tenen un perfil ideologic i una forma de defendre les seues postures comuna.
 • La SEPC ha tornat als seus origens i ho ha fet guanyant una batalla: la dels mijos de comunicacio. Ha tornat als seus origens més radicals, que lŽallunten del dialec, del consens i la conduixen a donar cabuda a actituts dŽintolerancia -llunt dels valors que tant es vanaglorien dŽusar-. El pabul que vullgam donar-li a persones dŽeste talant, es el mateix del que es beneficiarà este colectiu dŽestudiants.
 • Valencia Universitaria sŽoferix a "construir el futur" dels i les valencians/es en totes les ideologies i formes de pensar que compartixquen unes bases minimes respectuoses en lŽEstat de Dret i el respecte a lŽidiosincrasia propia del Poble Valencià. Discrepem obertament sobre que la via de construir el futur del nostre Poble siga la de la fusio de dos llengues distintes, la Valenciana i la Catalana, i la de dos nacions en una personalitat independent com la Catalana i la Valenciana.

http://www.valenciauniversitaria.org/contingut/comunicat-prensa-referent-al-cicle-conferencies-construim-el-futur

cites

Nadie podrá asegurar que el valenciano y el mallorquín sean dialectos del catalán en el verdadero sentido de la palabra. Los tres se han desarrollado con absoluta simultaneidad de tiempo y divergencias léxicas, sin influirse mutuamente
Carreras i Candi

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio dŽEscritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: