Gramatica Normativa de la Llengua Valenciana (Introduccio a la Gramatica)

Per Josep Maria Guinot i Galan

INTRODUCCIO A LA GRAMATICA

     La Gramatica sol definir-se com "l´art de parlar i escriure correctament una llengua o idioma". La Gramatica pres sa denominacio de la nacio o territori que la parla. Una "Gramatica de la Llengua Valenciana", per tant, es la que tracta de la llengua que es parla principalment en el territori valencia, llengua oficial -junt al castella- reconeguda per la llegislacio de l´Estat espanyol i de la Comunitat valenciana. En conseqüencia, la present Gramatica ensenya el valor i l´ofici de les paraules de la llengua valenciana i el modo de formar oracions per mig d´elles, pronunciar-les i escriure-les correctament.

     El metodo tradicional comprenia en les gramatiques quatre parts: Analogia, Sintaxis, Prosodia i Ortografia. Posteriorment alguns autors han tractat l´Analogia -baix el nom de Morfologia- i la Sintaxis, conjuntament, per la dificultat d´establir entre la forma i la funcio una separacio absoluta; la Prosodia queda dins de la Fonetica, i s´afig un capitul referent a la formacio de paraules noves.

     En esta Gramatica no seguirem l´orde tradicional, sino, procurant comprendre tota la materia gramatical, la desenrollarém en el següent orde.

     1- Fonetica: general i valenciana
     2- Ortografia
     3- Morfologia
     4- Sintaxis
     5- Formacio de paraules

cites

La trenta e dues es que aquesta terra ha lenguatge compost de diverses lengues que li son entorn, e de cascuna a retengut ço que millor li es, e ha lexats los pus durs e los pus mals sonants vocables dels altres, he ha presos los millors. E no res menys trobarets dins aquesta beneyta ciutat qui us pot ensenyar les principals lengues del mon. Axi com son lati, ebraych e morisch
Francesc Eiximenis

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
Salvem la Magdalena
junts front a la AVL
Valencia universitaria
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
GAV
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: