Manifest per l´identitat i l´idioma valencians

Per Plataforma Normes del Puig

Una vegada mes, el Poble valencià -entitats i particulars- hem d´eixir publicament a defendre el signe que millor definix la nostra identitat com a Poble: la multisecular Llengua valenciana.

      El deure de qualsevol valencià es arreplegar el testimoni de la llengua dels pares i entregar-lo als fills. Igualment, el deure dels politics valencians es que esta transmissio llingüistica es puga fer en normalitat. Per ultim, les entitats i associacions culturals tenen el deure d´ajudar a les persones en este quefer i exigir als politics que la cultura valenciana i l´Idioma valencià no es perguen ni es distorsionen.

      Els darrere firmants:

      CONSTATEM QUE:

 1.       S´ha creat un nou organisme normativisador, l´Academia Valenciana de la Llengua -A.V.LL-, pero el nom no diu quína llengua va a normativisar


 2.       La llei que crea esta academia es una nova manipulacio contra el Poble valencià i una gran mentira perque:

   no reconeix el nom exclusiu de Llengua valenciana per al nostre Idioma, per lo que atenta contra l´Estatut d´Autonomia,

   permet que se puga dir catala al valencià,

   inclou la Llengua valenciana dins de la catalana,

   partix de les Normes del 32, el "cavall de Troya" de la catalanisacio de la Llengua valenciana; per este motiu, mai poden ser el "punt de partida" de la normativisacio de l´Idioma valencià com es prete, puix son una adaptacio de les normes fabrianes de l´Institut d´Estudis Catalans

   admet que la nova academia puga quedar subordinada en les seues decisions a uns atres organismes similars,

   no reconeix els esforços de dignificacio i normativisacio que ha fet la Real Academia de Cultura Valenciana per a la Llengua valenciana,

   o donades les especials caracteristiques dels futurs membres d´eixa academia, una volta nomenats, els danys per a l´Idioma valencià, per a la nostra cultura i per al Poble valencia, poden ser irreversibles pel fet de que si la majoria es catalanista, esta, triarà els futurs relleus dins del si de la A.V.LL.


 3. Com en moltes atres ocasions, la nova academia i la llei naixen d´un pacte exclusivament politic que no te en conte els interessos del Poble valencià, sino uns atres motius estranys i, ara per ara, inconfessables.


Per tot lo expost,

MANIFESTEM:

 1. La mes energica repulsa al text de la Llei de Creacio de l´Academia Valenciana de la Llengua- A.V.LL.- per la seua calculada ambigüetat , per la manipulacio que fa i per les nefastes conseqüencies que pot tindre per a l´Idioma valencià i la nostra cultura com a Poble diferenciat.

 2. Per tractar-se d´aspiracions llegitimes del Poble valencià que han segut reiteradament expressades per centenars de millers de valencians i valencianes junt a les entitats culturals en totes les manifestacions populars des de l´any 1978 fins a l´ultima del 13 de juny del 1997, nos reafirmem en l´oficialisacio de les normes ortografiques d´El Puig, fetes per valencians i per als valencians, per ser les actualment mes adequades per a la nostra llengua, les quals varen ser propostes per la seccio de llengua i lliteratura de la Real Academia de Cultura Valenciana -RACV-,


      I, en conseqüencia,

      DEMANEM:

 1. La derogacio de la llei de creacio de la A.V.LL.

 2. El reconeiximent oficial de l´ortografia de la Llengua valenciana (normes d´El Puig o de la RACV) i la seua incorporacio al sistema educatiu i administratiu: reconeiximent dels tituls de valencià de Lo Rat Penat. ("Ningu podra ser discriminat per rao de la seua llengua". Art. 7.3 de l´Estatut d´Autonomia)

 3. La reclamacio per part de la Generalitat Valenciana al Ministeri de Cultura, d´un I.S.B.N. propi per als llibres en Llengua valenciana/Idioma valencià.

 4. Que es reconega la singularitat de l´Idioma valencià dins de la Carta Europea de Llengües Minoritaries pendent encara de ratificacio per part de l´Estat Espanyol,

 5. Que el Govern Valencià es plante davant l´importacio del conflicte llingüistic entorn a l´Idioma valencià i es prenguen les mides precises per a la pervivencia i normalisacio de la Llengua valenciana.

cites

El Valencià te la seua mida i el seu sabor. La concissio del Valencià es veu quan es compara, text ab text, en atre idioma
Azorín

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: