La Ret en Valencià

Per Joan Benet Rodriguez i Manzanares

No vaig ni vullc començar est artícul, dient que ya fa un bon grapat d’anys que deuríem de tindre un còdic ISO (Organisació Internacional per a l’Estandarisació), del tipo, val, vcl, rva, nva o el que siga.

Tampoc vullc començar est artícul dient que sens eixe còdic ISO, és del tot impossible que en cap lloc és reconega a la llengua valenciana com idioma, puix encara que tots sabem que fon la primera llengua romanç en tindre un Sigle d’Or, no és manco cert que a hores d’ara, lo que conta son els fets que estiguen regulats per algun organisme, com és en este cas.

I tampoc vullc començar est artícul comentant tots els problemes que açò endu.

Vullc començar est artícul dedicat a l’informàtica en valencià, nomenant als verdaders autors de que la Ret parle en valencià, i eixos autors, son les hòmens, dones, yayos, yayes, jóvens, chiquets i chiquetes que de forma altruiste, i en molts casos, pagant de la seua bojaca tots els gastos, estan mantenint dominis en la Ret, escrits en valencià, o estan mantenint els famosos “Blogs” debades, escrits en valencià, i vullc dir en valencià, no en lo que els ensenyen en l’escola.

Gràcies ad ells, (hi ha una relació molt llarga en la plana, En Blau, (http://enblau.llenguavalencianasi.com), la llengua valenciana seguix viva de cara a tot lo món, puix crec que tots tenim clar que la Ret és el mig de comunicació que més llunt arriba en manco temps de difusió, a més de que si no et trobes en la Ret, no existixes, i encara que “oficialment” i gràcies a lo que tots sabem i a quí tots sabem no volen que existixca la llengua valenciana, ¡LA LLENGUA VALENCIANA SEGUIX VIVA A TOTS ELS NIVELLS I TOTS ELS ASPECTES!

Pero hi ha una consideració, que és a la que vullc referir-me més concretament en est artícul, em vullc referir a tot eixe grapat de persones que de forma altruiste i llevant-li molt de temps a les seues famílies, al seu temps d’oci, i portant-se a canvi uns grans mals de cap i algú que atre enfadament, estan fent des de ya fa un bon grapat d’anys, que les persones que d’una manera o d’una atra nos dediquem ad açò de barallar-nos en l’informàtica en qualsevol aspecte, pugam fer-ho en la llengua que amem per damunt de tot, la Llengua Valenciana.

M’estic referint a les persones que es dediquen en l’anonimat a traduir programes d’uns atres idiomes, cap a l’idioma valencià, i entre eixes persones, no podem deixar de citar i traure de l’anonimat a alguns eixemples molt representatius, com són, Vicent Adam, Tomàs Miralles, Sento Boro, i inclús yo mateix feu algunes traduccions.

Realment estes persones i grups de persones es mereixen tot el respecte, puix gràcies ad ells, podem charrar, navegar, escriure, realisar planes Uep, dibuixar, enviar o rebre correus-e o moltíssimes més activitats, en programes que t’oferixen un entorn de treball escrit en llengua valenciana.

No vullc deixar a banda les entitats establides que també estan ajudant a la difusió de la llengua valenciana a través de la Ret, pero vullc tornar a fer força en que persones com les que he nomenat, ho facen des de l’altruisme, i això es molt d’agrair.

Des d’ací vullc fer una crida a tots els valencians a utilisar i exigir programes en un entorn de treball en valencià.

¡La llengua valenciana és cosa de tots, Utilisa-la!

cites

"perque yo, a manament de vostra senyoria, ho he tret de lati, en nostra vulgada lengua materna valenciana aixi com he pogut, jatssessia que altres l´hagen tret en lengua cathalana".
En el prolec de la seua traduccio del "Valeri Maxim"
Antoni Canals (1352-1419)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: