Conferencia titulada "Llengua valenciana i els nostres clàssics"

Per María Teresa Puerto Ferre

Recopilación históricaLes Harges (s. X-XI)Las Cartas Puebla en Romanç ValenciaVocabulista arábicoEls Furs del Regne de ValenciaLa Biblia Parva, Sant Pere Pascual, S. XIIEl Misteri d´Elig, S. XIIIArnau de VilanovaAntoni Canals: "Valerio Máximo", 1.352Compromis de Casp, 1412Roïç de Corella: "Ystoria de Joseph", 1433Miquel Pérez: "Kempis", 1482Escritores del Reino, s. XIII y XIVS. Vicente Ferrer, S. XIV y XVFray Bonifaci FerrerBiblia de Fray Bonifaci Ferrer. S XIVFalsificación de Sanchis Guarner, 1959Lluis de Fenollet: "Hª de Aleixandre", 1481Joan Esteve: "Liber Elegantiarum", 1472Joanot Martorell: "Tirant lo Blanch", 1490Joanot Martorell: "Tirant lo Blanch", 1490Miquel Perez: "Imitacion de Iesuchrist", 1491Bernardi de Valmanya: "Lo Carcer d´amor", 1493Miquel Perez: "Vida de la Verge Maria", 1494Bernardi Valmanya:"Revelacio del apostol St Pau", 1495Roiç de Corella: "Cartoxa", 1.496Miquel Pereç: "Vida de Santa Catherina", 1.499Roiç de Corella: "Cartoxa", 1.500Jeroni Amiguet: "Sinonima Variatiorum Sententiarum", 1.502Joan Carbonell: "La Ystoria de Joseph", 1.502Francesc Eiximenis: "Art de ben morir", 1.507Miquel Pereç: "Vida de Sent Vicent Ferrer", 1.510Tomas de Vesach: "Vida de Sancta Catherina", 1.511Bartolome Torres: "Propalladia", 1.517Roiç de Corella: "Cartoxa", 1.518Ramon Llull: "Blanquerna", 1.521Ramon Llull: "Llibre D´oracions", 1.521Francesc D´Eiximenis: "Scala Dei", 1.523Andrea Sempere: "Grammatica Valenciano-Latina", 1.546Joan de Resa: "Vocabulari Valencia-Castella", 1.555Llorenç Palminero: "Vocabulari del Humanista", 1.569Ausias March: "Vocabulari Valencia-Castella", 1.579Onofre Pau: "Thesaurus Puerilis", 1.580Jeroni Ferrandis: "Manuscript PP Dominics", 1.576


cites

Acaba la Biblia molt vera e catholica, treta de una biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil, cavaller, la qual fon trellada de aquella propia que fon arromançada, en lo monestir de Portacoeli, de llengua latina en la nostra valenciana.
Bonifaci Ferrer (1478)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: