Adeu als apunts valencianistes

Per Julio Filippi Domínguez

Em fa pena despedir-me dels llectors d´este semanari, em sento molt decepcionat i en una tristor molt gran, perque en molts d´ells he trobat l´afecte i la complicitat dels valencians, que veuen lo que està passant en la llengua valenciana, pero que no s´atrevixen a afirmar lo que pensen, per si el “pancatalanisme rampant” els tache de fascistes i blaveros, o pijor encara, de no saber parlar, de parlar malament, quan lo que parlen, ¡és lo que han sentit tota la vida a sa casa, per boca dels seus pares i els seus yayos!

Sra directora; és cert que a principis de Setembre em va donar un ultimàtum per a tornar a escriure la columna en castellà, o en el pijor dels casos en dialecte barceloní o en el fals valencià que ensenyen en les escoles valencianes. Si yo no acceptava, vosté es sentia obligada a tancar esta secció. S´enrecordarà que vaig apelar a la llibertat d´expressió, perque el 7 dies no és un diari oficial, ni els meus escrits son oficials, simplement son APUNTS des del punt de vista d´un valencianiste convençut, que vol defendre unes Normes ortogràfiques determinades.

Pot ser vosté ha patit algun tipo de pressió per part del pancatalanisme benicarlando, per a no permetre que utilise estes Normes en el seu semanari, segurament si.Tots sabem el clim democràtic d´esta gent. Pero si em permet una chicoteta crítica que espero no s´ho prenga com algo personal, a partir d´ara m´agradaria que també tots els que escriuen en el seu semanari, escomençaren a respetar el nom oficial de la nostra terra “Comunitat Valenciana” i no permitixca eixe deliri de País Valencià o pijor encara Països Catalans, perque eixos noms a part de ser un invent ¡tampoc son oficials! Que a la nostra comarca, la criden Baix Maestrat que és com es diu oficialment i no “Terres del Ebre, Comarca del Sénia o Terres del Sénia”. Espero que eixa escrupulositat que ha tingut en la meua persona i en la meua gramàtica arribe a tots els que no utilisen noms oficials per cridar a la terra a on hem naixcut, i no només als que defenem la llengua valenciana, que per desgràcia, per lo que es pot vore, només esta gent pot gojar de la llibertat d´expressió en el seu semanari.

Recordo que un dia una persona catalanista em va dir, que lo que yo escribia “era molt fort”, també vosté m´ho va dir. Personalment, trobo més fort que una persona com JJ Salán (titulat vaja) escriga el mateix artícul en els dos semanaris del poble i en el diari electrònic Povet.com la mateixa semana.

Vosté com a directora, ha tingut la última paraula en este tema, aixina que ha decidit que no continue escribint en les Normes de la Real Academia de Cultura Valenciana, més conegudes com les “Normes del Puig”. Molts llectors d´este semanari s´han donat conte de que esta Normativa és la que més s´acosta a la realitat llingüística del parlar del Poble Valenciá i no la normativa de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (¿de quina llengua?) acadèmia política encarregada de despersonalisar la llengua valenciana i que ignore les peculiaritats de l´idioma real que parlem la majoria de valencians.

Si em permitix, li donaré un eixemple molt breu de lo que acabe d´afirmar. Ixca al carrer el dimecres i passege pel mercat de fruïta, comprovarà que la gent d´este poble quan compre eixa hortaliça, de color taronga, que agrade tant als conills, compre mig kilo, un kilo, dos kilos de “carlotes” perque la “zanahoria” en llengua valenciana es diu “carlota o safanoria” mai els valencians hem utilisat “pastanaga” paraula aliena al parlar dels valencians i que ara introduïxen en els coleges valencians.

Que la llengua valenciana està en perill no se li escapa a ningú. “Fil. lolegs” catalanistes ens diuen com tenim que parlar i com tenim que escriure lo que parlem, perque segons ells, tenim una ciència que s´encarregue d´estos temes, la “filología”. Pero en assunts de llengua, parlar de ciència pot conduir a erros i grossos. Com dia Miquel Adlert en el seu llibre “En defensa de la llengua valenciana (1977): “L´idioma no és una qüestió científica en el sentit de ser un producte d ´una ciència, sino al revés, una ciència = la filológica= és producte de la llengua…”. Per cert este gran llibre es pot trobar en la Biblioteca Municipal editat per l´Oronella baix el títul ”El pensament valencianiste”

M´agradaria acabar esta despedida, donant les gràcies a tanta gent, que pel carrer m´han parat donant-me ànims i felicitant-me. Penso que en les meues opinions es reflexaven els seus pensaments de valencianisme… Carmen la del figuero, ma mare, Tere, etc…

Res més Sra directora, li desijo que continue l´èxit que ha tingut el 7 dies, semanari necessari per a fer més plural el periodisme local, aixina mateix, també l´informo que ha perdut un assidu llector del seu editorial i del mateix semanari.

cites

Escrich en vulgar valenciana, per ço que la nacio d’on yo so natural se’n puixa alegrar e molt ajudar...
Joanot Martorell

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: