Consciencia identitaria del Valencià front al Catala, ahir i hui

Per Joan Ignaci Culla

Es curios com s’apela a la ciencia per a explicar quasi qualsevol cosa. Ultimament, sobre tot els politics, recurrixen ad ella en massa freqüencia: “Aço está cientificament demostrat”; “ho avalen els cientifics”; “el mon cientific ho te superat”; etc. No entrare a analisar els curricula d’eixos cientifics, ni la definicio del terme. Pero, si que m’agradaria senyalar que en la polemica sobre l’identitat del valencià no existix el raonament cientific al que tant s’apela. Creure cegament en lo que alguns politics pseudofilolecs nos diuen sobre este assunt, per moltes voltes que ho repetixquen, mes que ciencia es un acte de fe.

I es que, en assunts de llengua, parlar de ciencia pot conduir a errors. Ya ho dia Miquel Adlert Noguerol, en el seu llibre En defensa de la llengua Valenciana, 1977, pps. 18 i 19). : “L’Idioma no es una qüestio cientifica en el sentit de ser un producte d’una ciencia, sino al reves: una ciencia – la filologica- es producte de la llengua...”

L’historia, com fidel reflex dels acontenyiments ocorreguts en temps passats, ens dona testimonis de la consciencia identitaria de la llengua valenciana, com signe propi i independent del poble valencià, en relacio a qualselvol atre, i mes concret, respecte al catala.

Els nostres classics, no sols eren conscients de i en l’idioma en que escrivien, si no que ademes deixaven constancia en ratificada unanimitat del fet diferencial.

Algunes cites de les que vaig a llegir, son de sobra conegudes, pero donada l’importancia de les mateixes, algunes d’elles estan incloses, ademes per a poder continuar un orde cronologic.

3-a)

En la portada de “Blanquerna”, de Ramon Lull, diu: “Traduit y corregit ara novament dels primers originals: y estampat en llengua valenciana...” per l’eclesiastic i escritor Joan Bonlabi (catala, natural de Rocafort de Queralt).

3-b)

En l’ “Espistola Proemial” diu: “Segons me preguà, ne prengués yo lo carrech conexent me effectat a la ciencia de aquell en que no y sia docte, ni menys llimitat en dita lengua com sia a mi peregrina y stragera”. No es de estranyar que este ultim parraf no l’incluisca l’AVL en el anex de dita cita. ¡Un catala, diguen que el valencià les es peregri i estranger!

4.

Del mateix autor, tambe se fan la traduccio al valencià de “Filosofia del amor”, o del “Llibre d’oracions”. Se confirmava tant la distincio de llengües, aixina com la supremacía de la valenciana, ya que era la llengua culta del moment.

5.

En el “Regimen de la cosa pública” de Francesc Eximinis. Natural de Girona. Despres de cantar “les especials bellees de la ciutat de Valencia, en la 32 alabança, la dedica a la llengua valenciana, i diu: que aquesta terra ha llenguatge compost de diverses llengues que li son entorn, e de cascuna a retengut ço que millor li es, e ha lexats los pus dursbe lo pus mals sonants vocables dels altres, he ha pres los millors, etc.” Efectivament, els seus fills, tingueren la sort d’anar retenint lo millor de cada una d’elles, i arribà a alcanzar sa propia perfeccio que esclatà en el sigle d’or.

6.

I per a que quede clar el nom de la llengua, al que es referia Eximinis, lo deixa clar en el llibre Art del Ben Morir. I precisament en la edicio catalana, feta per Gabriel Pou en 1507, no en el colofo, sino dins del Proemi, que te molt mes valor, Fa constar que “ha deliberat traure’l segons la possibilitat del meu pobre entendre en Lengua Valenciana e manifest estil”.

7.

O Scala Dei (Edic. Barcelona, 1523): “Novament traduit de Lemosi en la nostra lengua vulgar Valenciana

8.

Com tambe se demostra en la edicio catalana de l’Imitacio de Jesuscrit, de Miquel Pereç, i de tants atres.

9.

El Propi Anoni Canals (1352-1419), naixcut en Canals, que ademes de escritor, era filosof, teolec i frare de l’Ordre de Predicadors, en el prolec de la seua obra “Valeri Maxim” (1395), el deixa clar: “El tret de llati en nostra vulgada lengua materna valenciana, aixi breu com he pogut jatssessia que altres l’agen tret en lengua cathalana empero com lur stil sia fort larch e quax confus...” Es dir, que l’autor afirma traduir al valencià, encara que ya existis en catala, remarcant precisament als regidors de la ciutat de Barcelona als que anava oferit, la seua identitat valenciana. Es curiosos que esta cita mai l’expliquen els catalanistes.

10.

I es que lo que per a el pseudocientifics d’ara es lo mateix, en aquells temps, quant no predominaven els interesos politics-economics, el tenien clar. Com aci lo demostra un monge de Monserrat al traduir la “Vita Christi de sant Bonaventura” (Barcelona, 1522), que diu: “He desliberat arromançar lo present libre, puix veig que fins aci, en la nostra catalana lengua no es esta transladada, y acabat que lo Cartuxa se tropia entre nosaltres en lengua valenciana, que es a la nostra prou conforme...” Si es la mateixa llengua, i ya estava com ell asegura en valencià, ¿per a que la traduix al catala?

11.

1517.- Bertomeu de Torres Naharro (Badajoz, ¿ -1524): Portada i Introduccio (impresio actual) del llibre Propalladia, comedia. Napols, 1517. Es pot llegir que:

“...Mas aveis destar alerta

por sentir los personajes

que hablan quatro lenguajes

hasta acabar su rehierta.

No salen de cuenta cierta

por latín e italiano

castellano y valenciano

que ninguno desconcierta”

Sobre la comedia del mateix autor: “Seraphina” escrita tambe en Valencià, com tambe el certifica Humberto Lopez Morales (Comedias de Torres Naharro. Ed. Taurus, Alfaguara, Madrid 1986, p. 64) “Pero más abundante que el latín, Naharro utiliza diferentes lenguas populares además del español: en la Seraphina, italiano y valenciano; italiano, en la soldadesca, y muchas más en la Tinellaria”. Esta edició se v’adulterar en Madrid, Pierres Cosin, año 1573, ya que va ser “corregida y enmendada por la Santa Inquisición. En ella figura com “catala” el siervo Miquel, siendo un lapsus facil de aclarar cotejandola en la edicio príncipe (Napols, 1517), a lo que rapidament els catalans la consideraren “la primera muestra conservada en catalán de teatro profundo” (Teatro del Renacimiento. Ed. Alfons el Magnánim, Valencia, 1987, p. 8). Despreciant el original repetisen la versio “cientifica” de la Gran Enciclopedia Catalana.

12.

Com em dit abans, la llengua valenciana, era el model llingüistic en Cataluña, se seguia publicant en Barcelona: Historia d’Alexandre, Lo carcer d’amor, totes en llengua valenciana. Tot tipo de lexico s’introduia en Cataluña, dasta el zoologic i botanic i aixina lo advertia, per ixemple, en la Segona pagina del “Aviso para el curioso lector” del “Vocabulario del Humanista”, Llorenç Palminero (Alcanyis, 1514-1580). apunta que: “... si no hallo vocablo con que arromançar una cosa en Castellano, pongola en Valenciano, Italiano, o Frances, o lengua Portuguesa

13.

1574.- “Libro de Alabanças d’las Lenguas Hebrea, Griega, Latina, Castellana y Valenciana”. L’autor es l’escritor i historiador, Doctor en Drets, Rafael Marti de Viciana (Borriana, 1502-1574). Fon editat en Valencia l’any 1574.: "Y más ha concedido Dios a Valencia una lengua polida, dulce, y muy linda, que con brevedad moderada...." "de la latina tomaron todos los otros vocablos para hacer que la Lengua Valenciana fuese muy copiosa y tuviese propio nombre a cada cosa por rara que fuese". I mes avant diu: “ la lengua Valenciana es hija y factura de la Lengua Latina por derecha línea y propagación. Y que la Lengua Castellana procede de madre bastarda”.

14.

1580- En la Nota de l’autor del llibre “Thesaurus Puerilis”, de l’escritor Onofre Pou (Girona, en esta edicio de Barcelona, com tambe en les atres edicions, repetin que l’obra va dirigida a catalans i valencians. Afirmant el propi autor que escriu l’obra en LLengües Catalana y valenciana: “Es la primer lo vulgar en llengua catalana y valenciana, y despres lo llatí”…/

15.

1591- (Actes Concili Tarraconense, any 1591). Esta es Mol important. Molt significatiu de que tenien clar en Catalunya lo que parlaven en nostre regne es esta cita: “Que ab auditoris vix aut ne vix quidem intelligi possit (...) i Principatu Cathaloniae in lengua catalana, in Regno Aragonum lengua materna et naturali ilius Regni, in Regno Valentiae lengua valentina, et non alia concionetur” (Actes Concili Tarraconense, any 1591).

16.

1600. (Diago, Francisco: Libro Primero de la Historia de S. Vicente, Barcelona, 1600, p. 109). I esta no te desperdici: “Predicaba en su lenguaje valenciano, siendo verdad que predicó en tierras donde tienen el lenguaje bien ajeno y diferente: Aragón, Portugal, Cataluña, Lombardía, Escocia...”

17.

1607, I, per si algu tenia dubtes, Fray Gregorio García: en “Origen de los indios de el Nuevo Mundo”. Valencia, 1607, p. 287), nos lo’aclarix: “hubo una lengua general, que es la Latina, de la cual se inventaron nuevas lenguas, quales son: Italiana, Francesa, Catalana, Valenciana, Castellana, Lusitana y otras muchas”

18.

1612."Coses evengudes en la ciutat e regne de Valencia" de Pere Joan Porcar.

Cançó en alabansa de mosén Francés Geroni Simó, en totes les llengües: Valencia, Castella, Aragones, Catala, Mallorqui, Portugues, Biscai, Frances, Negre, Morisco

19.

1636, “Memorial sobre la defensa del catalán”, (Bib. Cat.: Diego Cisteller: Memorial, imprenta de Gabriel Roberto de Tarragona): “Las leyes de las partidas estan en Castellano; en Aragón, en aragonés; en Valencia, en Valenciano; y en Cataluña, en Catalán”.

20.

1654.- TRACTATUS DE REGIMINE URBIS ET REGNI VALENTIAE, del doctor Llorenç Matheu i Sanz. En la pagina 504 diu:

“Reperi in Hispania linguas: verterme propiam. Cantabricam, graecam, latinam, Arabicam, Celtiberam, Caldeam, Hebraicam, Valentinam, Catalaunam

21.

Mirar si era gran que era Santa. En 1667. RAMELLET DEL BATEIG. Iuan Batiste Ballester, escriu:

“Que sia la lengua valenciana millor que totes les de Europa, en apres de la lengua Sancta.....” “Parlavas lo valencià lenguage en Proença, tota la guiana y França gotica, y ara en Catalunya, Regne de Valencia, Mallorca y Ivisa.

22.

1671, (B. Sapena: La cándida flor del Turia., 1671, p.26).

“Una llengua, la valenciana, que en ninguna otra nación se habla, ni casi se entiende, pues aunque simboliza con las de Cataluña y Mallorca, en la realidad es muy diferente”

23.

En 1681.- El doctor Vicente Marés i el arquebisbe de Tarragona Joseph Sanchiz diu en “La Fénix Troyana” que:

“…La lengua valenciana es una de las muchas que resultaron de las 72 principales… (p.100). (se refiere a las 72 lenguas principales que quedaron tras las confusión de Babilonia. “En la nuestra (la valenciana) hallaremos muchas palabras de la Hebrea, otras de las Griega; otras de la latina; y otras muchas de las mixtas; pues se hallarán vocablos de la lengua celtíbera, catalana, arábiga…”

24.

1688, En: Letras de los villancicos que se han de cantar la Noche de Navidad, en la S. Iglesia Catedral de Lérida, este año de 1688). Se descriu: “Portugués: finco de fidalguia, eu tan finchado…; Castellano: tengo sed, que me abrasa…; Gallego: con perdon de o mi nino…; Catalán: so cadell, y tinch sempre gran fa de nyaros…; Valenciano: Lo dolor de migranya me dona pena…” Una volta mes en Catalunya diferenciant el valencià.

I no a soles tenien clar la identitat de la llengua valenciana, com signe propi i idependent, com estem comprovant els valencians i els catalans, sino tot lo mom:

25.

Juan de Valdés en “Diálogo de la lengua” (1536, p. 139), com tants, tambe te clar la diferenciacio llingüistica: “ya que el fundamento de la lengua castellana es la latina, resta que nos digáis de dónde vino y tuvo principio que en España se hablasen quatro maneras de lenguas que oy (sic) se hablan: como la catalana, la valenciana, la portuguesa y la vizcaína”.

26.

1600-. En l´obra “Romances, en Romancero general”, d´autor anonim, podem llegir: “Son Celestinas del nuevo. / Ya saben hablar frances, / Italo, inglés y caldeo, / Vergamasco y valenciano, / Portugues, morisco y griego;...”. ¿Es posible que quant diu morisco se referixca catala, o era al grego?

27.

En 1604, un atre castellà tambe el tenia clar: Lope de Vega en la seua obra “El peregrino en su patria”, escriu:

JUE. Cusi voglio far anche io, / y en omni lingua parlar. / En valenciano diró: / Cap de mi mateix, voleu / que os nafre, giraus, per Deu, / que os trenque el cap, bo está axó. / En portugués: Miña dea / ollai que por vos me fino, / morto sou; y en vizcaíno: / Agur zuremecedea; / y en francés y en alemán.

28.

1604.- (Jiménez Patón, Bartolomé: Elocuencia española en arte, año 1604). “Y así entre los griegos decimos haber cinco maneras de lengua con diferentes dialectos, que son la lengua ática, jónica, dórica, aeólica y común. Y en España hay otras cinco, que son la valenciana, asturiana, gallega, portuguesa; las cuales se han derivado desta nuestra quinta, o principal y primaria, originaria española, diferente de la cantabria”. Este filolec defenía totes les llengues romances, l’unic que volia expandir el castella, per aixo que catalogara el valencià com dailecte del castellà.

29.

En 1609, Francisco de Quevedo, en “España defendida y los tiempos de ahora, de las calumnias de los noveleros y sediciosos” diu: “Respondamos aora a Jerardo Mercator. Si la lengua castellana tiene casi todas las vozes griegas asi como los griegos las pronunziaron, i es toda latin en los idiomas diferentes solo casi en la pronunçiaçion, como valençiano, portuges i castellano.”

30.

1615.- Cervantes, Miguel de: La gran sultana Doña Catalina de Oviedo. Madrid, 1615, v. 1560.

“Esta lengua de valor / por su antigüedad es sola / enséñale la española, / que la entendemos mejor / (…) la bergamasca de Italia / la gascona de Galia / (…) y si aquestas le pesa, / porque son algo escabrosas, / mostraréle las melosas / valenciana y portuguesa”

31.

En 1629, Antonio Vázquez de Espinosa en “Compendio y descripción de las Indias Occidentales. En la Primera parte, diu: “......la diversidad de naciones que en diferentes tiempos vinieron a España causaron diversidad de lenguas, como son la vizcaína, valenciana, catalana, portuguesa, gallega y otras diferentes (p.88).

32.

En 1676, diu Fray Francisco de Santa Inés, en la: “Crónica de la provincia de San Gregorio Magno en las Islas Filipinas - “Las seis referidas, aunque en rigor son diferentes, simbolízanse tanto entre sí, que en breve se entienden y se hablan los de una nación con los de otra, al modo que en Italia la toscana, lombarda y siciliana, y en España la castellana, portuguesa y valenciana. Y la causa de simbolizarse tanto estas lenguas entre sí, es la misma que en Italia y España, porque como allí se originan aquellos de la romana, así aquí estas de la malaya. En una publicacio de: Leandro Corrales, Tipo-Litografía de Cofre y comp. (Manila, 1892).

¡Pero no sempre ha segut el catala el enemic del valencià!

33.

1707. (Memorial de los Jurados de Valencia a Felipe V, 17 agosto de 1707).

El principi del fi: “observando en los autos, registros y fórmulas y todo lo que se actuare, la práctica del idioma de Castilla, se perdería con el tiempo la noticia de la lengua valenciana”

34.

El 23 de marzo de1740, el bisbe d´Oriola Gomez de Terón, mana en la seua visita a S.Nicolau d´Alacant “...que de ahora en adelante se extiendan los motes en Idioma Castellano....con apercibimiento de que, por cada mote que se hallase en valenciano será multado el Cura o Teniente que le hubere escrito, en una libra de esta moneda.” ¡No tardaren el vore este mateix cas, si no es fa en catala!

35.

En 1723, Gregori Mayans y Siscar, diu en: “Abecé español” “... porque los españoles medianamente instruidos hablamos con ella quando queremos hablar con un lenguaje común a toda España, olvidando para esse fin el valenciano su lengua, el catalán la suya, i assí los demás.

En una palabra, no deve atenderse al origen porque la pronunciación es diversa, i assí, el que escrivirá en valenciano escrivirá bien Xátiva, i no de otra suerte. I el que escrive en castellano deve escrivir Játiva, porque la pronunciación es distinta…”

36.

Carles Ros, en: Origen y grandezas del idioma valenciano, Valencia 1734, p.18). nos aclarix el tema: “Con todas estas circunstancvias, se deve (sic) nombrar el tercer ramo principal de la Lenguas de España con el de Valenciana, y no con el de Catalana,; porque una y otra vinieron de la Lemosina” (p.18). “…pero no en el de Catalana, que esta no ha tenido cuidado en adelantarse, pues hoy día se conserva mal sonante, grosera, isleña, y montaráz; que a esto llamamos los Valencianos margall”. (Tildar de grosera a una llengua equivalía a considerarla basta, ordinaria y sin arte). Margall o comino en castellano: es la mala hierba que crece entre gramíneas”

37.

En la “aprobación” del Epítome de C. Ros, el Dr. Thomas Ródenas, diu: “Mas no en castellano, no en bascuenze, no en portugués, no en catalán; sino en idioma valenciano porque era Valencia la que hablava (sic)”

38.

. 1737.- Gregori Mayans i Siscar, en la seua obra “Orígenes de la lengua española”: “....i de esto i de la vecindad i trato de los aragoneses i castellanos nace la grande conformidad entre una i otra lengua, aragonesa i castellana; aunque antiguamente la aragonesa se conformava mucho más con la valenciana...” I seguix.: “Los dialectos de la lengua lemosina son la catalana, valenciana i mallorquina. La catalana ha recibido muchos vocablos de la francesa; la valenciana, de la castellana; la mallorquina se halla más a la catalana, como hija della. De todas las tres la más suave i agraciada es la valenciana, i no me lo hace decir la passión.” “Si atendemos a las palabras, es cierto que ai muchas lenguas más breves que la castellana, i una de ellas es la valenciana” (p. 343, edicio Hartzenbusch).

39.

1750, En la Decatoria de la BREVE ESPLICACION DE LAS CARTILLAS VALENCIANAS, de Carles Ros. Editat en Valencia en 1750, diu: “Sin embargo de estar admitida la Castellana, Cataluña tiene Cartillas catalanas, Castilla sus castellanas (que son Generales de España), Portugal sus Portuguesas. Itala sus Italianas...

40.

1753, (Historia del Real Monasterio de Poblet. Por el R. P. Jaime Finestres y de Monsalvo, natural de Barcelona, Monge en dicho Monasterio, Maestro de la Congregación Cisterciense en la Corona de Aragón. Cervera, 1753, p.94).

La llengua valenciana, continuava present en Catalunya: “Pusieron entallado en la piedra un letrero en lengua valenciana, que vuelto a la castellana decía…”

41.

1769.- (Teixidor y Trilles, José: Antigüedades de Valencia, h. 1769. Ed. Bib. Valenciana, tomo II, p.158) “mixturando su idioma con nuevos términos y nombres, algunos castellanos y otros italianos; y muchos apropiados de la lengua latina, vino a formar un nuevo idioma llamado Lengua Valenciana (…) “la excelencia y ventaja que damos a la lengua valenciana en parangón y cotejo de la catalana”

42.

1779, (Sánchez, Thomás Antonio: Colección de poesías castellanas anteriores al siglo XV. Madrid 1779).

“Son dos dialectos de la lemosina, por haber tomado la catalana voces de la francesa, y la valenciana de la castellana”

43.

Observar esta cita: En 1782.-"Carta scrita a l´abat Dn Manuel Lassala per un car parent seu de sa patria Valencia." De Marc Antoni de Orellana. Diu: Dirà alcú, que aquesta falta / lan suplida els catalans / que han observat el lenguatge / molt mes que molts valencians / Es axi, pero no en tot / la resposta em satisfa / puix la sua lengua es altra / de la nostra molt temps ha / y encara quel Lemosy / a entrambes les generà / desviantse mes la nostra /lengua especial se formà / mes dolç mes clara e facil / que no la del català / que te veus bronques y cifres.......

44.

1792, En un atre llibre d´Orellana "Valencia antigua y moderna", impres el 1923, en les pagines 130-144, fa un elogi de la llengua valenciana. En les pagines 157-163, s´ocupa de les analogies y diferencies entre les llengues catalana y valenciana. Diu:" Vino a formarse un nuevo idioma llamado Lengua Valenciana...." ".porque el hablar valenciano tiene la articulación suave, clara, y jugando o batiendo la lengua sólo con los dientes y paladar, lo que la habla catalana y mallorquina es violenta, fuerte, áspera y rasgada y con cierta especie de greguesco, tiene más de gutural y ciertos ímpetus duros, broncos y violentos, no desemejantes a aquel desapacible sonido que solemos decir margall, que les hace arrojar las voces con cierta fuerza y resabio muy perceptible con desagrado de quien las oye. ¡Queda clar!

45.

1793.-Antoni Alegret, catala de la R.A.B.L. “...si el idioma valenciano es peculiar de Valencia, mejor que yo decidirán la duda los sabios valencianos en su propia casa y a la vista de sus bibliotecas”. “si la L en principio de dicción debe pronunciarse com Ll o como L en Idioma Valenciano, que discretamente pasa a resolver” (Sans y de Sala, Mariano, catedratic de la U. De Valencia: Disertación en la Acd. de Buenas Letras de Barcelona, 10 abril 1793). ¡Igualet que ara!

46.

1820, Carta del Deán de Xátiva… interpretación de una lápida romana hallada en Valencia en 1807. Valencia 1820, p.59).

Hasta els vascos se ficaven en Valencia: “Qué nos viene, pues, el P. Cronista corrompiendo la lengua Latina, y pretendiendo patentizar, que el nombre femenino de Valentia (valor) es Vasco? Pregúntele V. como se llama en Castellano, Lemosin, Valenciano, Portugués y aun Latín como lo usa Macrobio”

47.

1853, El Amic dels Llauradors o Aforismes Rurals, compots en catalá y castellá, per Narcís Fages, Y Traduits al Valensiá.

48.

En 1865, Nociones de geografía descriptiva de Manuel Merelo. Madrid, p.95).

ya se parlava del origen de les llengues: “El idioma, el castellano, derivado del neo-latin, con algunas voces griegas, árabes y otras de origen desconocido, y los dialectos catalán, valenciano y gallego, que se habla en las provincias de su nombre, así como el vascuence que se conserva en las Vascongadas”.

49.

1876, Pi i Margall, Francisco, en “Las Nacionalidades”, diu: “¡La identidad de la lengua! ¿Podrá nunca ser ésta un principio para determinar la formación ni la reorganización de los pueblos? Subsiste en España no sólo la diversidad de leyes, sino también de lenguas. Se habla todavía en gallego, en bable, en vasco, en catalán, en mallorquín, en valenciano. Tienen estos idiomas, a excepción del vasco, el mismo origen que el de Castilla; y ninguno, sin embargo, ha caído en desuso”. ¡Vaya con Pi i Margall!

50.

1881, (Lo Rat Penat: “Caledari Llemosí”, de 1881.) Esta cita es digna de resaltar: “Esta relacioneta [“Tres héroes de camaled”] resultá premiada en lo Certamen celebrat per “Lo Niu Guerrer”, societat lliteraria-humoristica de Barcelona, en la festa celebrada lo 8 de Setembre de 1878, en una “Menció honorífica” al segon premi, fentse constar en la Memoria que lligqué lo senor Secretari, que si en lloch de ser valenciana havera segut escrita en catalá dita realació, la Junta li havera otorgat dit premi segon, que quedá per adjudicar”.¡Com han canviat els temps. No li donaren el segon premi perque estava escrita en Valencià y no der-lo en catala.

51.

1888, “Glosario de las Voces Ibéricas y Latinas usadas entre Los Mozárabes...” F.Javier Simonet, en el Cap. IV, pag. 99. (Madrid, 1888), diu: "Veamos ya que parte tuvieron los mozárabes en la formación de los romances o dialectos hablados actualmente en España. Ya hemos notado que el lenguaje hablado por nuestros mozárabes y que en el siglo XIII conservaba todavía, según lo testifica IBN ALBAITHAR, el nombre de su lengua madre, no podía ser un latín puro, elegante y clásico, sino una jerga formada de la descomposición de este idioma y de su mezcla con otros. Examinados con diligencia los monumentos lingüísticos y memorias que nos quedan de aquellos naturales, nosotros creemos que el lenguaje usado por ellos contribuyó en gran manera al desarrollo de nuestros principales romances, castellano, gallego y portugués, y aún del catalán y valenciano". (Madrid, 1888).

52.

En 1891, encara no estava afectat per la megalomania, Pompeu i Fabra (Ingenier industrial (1891), qui guanya una catedra de quimica en la escola de ingeniers de Bilbao, aon es traslada (1092) i se impregna del radicalisme de Sabino Arana, junt a Jaume Massó i Joaquim Casas, diu: “Una ortografía común para catalán, valenciano y mallorquín es contra-natura...” (Revista “L’Avenç”, 31-III-1891). A partir de eixe moment i com quimic qu era, trobara la “formula pura per al catalanisme!

53.

En 1910, en Madrid, Francisco Codera, diu en el seu Discurs de recepcio en la Real Academia Espanyola: “...y no pocas que hoy sólo se conservan y aparecen, ya en el catalán, ya en el valenciano, ya en el portugués, ya en algunos idiomas...” “así lo acreditan por una parte numerosos vocablos pertenecientes á nuestros romances, catalán, valenciano y castellano...”

54.

En 1916, el P. Fullana diu en l’articul “diferencies dialectals en la llengua valenciana” (Rev. Oro de Ley):

"La llengua te vida independent, lliteratura propia i pot formar la seua historia d´evolucio morfologica dende que s´emancipa de sa mare. El dialecte no pot tindre vida independient, ni molt manco lliteratura propia; per lo tant, rigause d´aquells que sostenen que el valencià es un pur dialecte: eixos no han llegit nostres clasics del sigles XIV, XV, XVI i XVII

55.

"1920-1927 "El Lenguaje Valenciano", publicat en la "Geografía general del Reino de Valencia" Pags. 553 y 555 de CARRERAS I CANDI (1862-1937) Historiador – Llingüiste: "Nadie podrá asegurar que el valenciano y el mallorquin sean dialectos del catalán en el verdadero sentido de la palabra. Los tres se han desarrollado con absoluta simultaneidad de tiempo y divergencias léxicas, sin influirse mutuamente." (T. Dedicat al Reino de Valencia, Barcelona (h. 1920).

56.

1928.- Lluis Fullana Mira: “Discurs d’ingres en la Real Academia de la Llengua).

“La pretensio de molts catalans i tambe d’alguns valencians en voler nomenar llengua catalana al llenguage valencià nos pareix, com sempre nos ha paregut, pretensio desgavellada i molt fora de raó...”

57.

1933.- Sanchis Guarner: "La lengua de los valencianos". Edició 1933: La lengua de los valencianos es el valenciano. Somos valencianos y nuestro idioma es el valenciano. Quien renuncia a su lengua y reniega de su patria es cómo si renegara a su madre. No tinc que dir lo que despres va fer, i qui nom recibixen als que ell es referia.

58.

1934, Enciclopedia cíclico –pedagógica, de D. José Dalmau Carles. “Idioma de los españoles: Los españoles hablamos la lengua española. Existen también lenguas regionales: catalán, gallego, éuskaro, valenciano”.

59.

1944.- Pío Baroja: Desde la vuelta del camino. Memorias. Madrid 1944

“los más pobres en castellanidad y en latinidad, de España y de Hispanoamérica, tenemos que ser los vascos. Los demás españoles no están en nuestro caso, porque la sintaxis latina lo mismo preside el valenciano, el catalán y el gallego que el castellano” (…)

60.

1959.- Julio Casares. Secretari perpetu de la Real Academia Espanyola de la Llengua: "Y no está exenta de alcance político la rectificación que se ha hecho en las definiciones del catalán, valenciano, mallorquín y balear, con el fin de ajustarlas a las exigencias de la lingüística moderna, dando de paso espontánea satisfacción a los naturales de las respectivas regiones. Del valenciano, por ejemplo, se decía "dialecto de los valencianos". Ahora se le reconoce categoría de lengua y se añade que es la hablada en la mayor parte del antiguo Reino de Valencia"

61.

1980.- Aleixandre Cirici. Ponent catalá en la Assamblea de parlamentaris del Consell d´Europa sobre llengues minoritaries: “En cuanto al valenciano aquí la cosa es muy pintoresca. Verá: los catalanes escribimos en valenciano o leridano. La diferencia estriba en que nosotros pronunciamos de una forma mientras que los valencianos lo hacen tal como escriben. Es una cosa curiosa el hecho de que nuestra lengua ha tenido el desarrollo literario a partir del valenciano, porque era el que se utilizaba en los documentos oficiales del pasado. De todas formas, los valencianos, por tradición, consideran que hablan otra lengua diferente del catalán.

62.

Per a finzalisar lo que era ahir, acabe en una cita de En 1928, el P Fullana, ya advertia.- “En eixe cas, havent com hi ha tantíssimes paraules que tenen la mateixa forma i la mateixa significació en catalá que en castellá, s’haurán de dir també exclusivament catalanes o exclusivament castellanes. Per lo tant, si hi ha tantes paraules que son idèntiques en valenciá i catalá, com les hi ha en catalá i castellá; no es estrany que hi haja també frases idèntiques, sobre tot, en valenciá i en catalá; i per lo mateix, refráns que presenten la mateixa forma i tinguen idéntica significació. Son llengues germanes; han evolucionat paregudament, encara que no en tot idènticament, pel qual motiu son llengües diferents”. (Lluis Fullana. En el prolec de l’obra d’Alberola, E. I Pèris, M.: “Refraner valenciá”, Valencia 1928, p. 10).

63. José L. Albiñana

64. Manipulacio Falcutat de Filologia

65. Conseleria d’Educacio, Homologacio de llibres.

66. Dictamen AVL

67. Portadas llibres

68. Mapas llibres

69. Mapa Paisos

70. Preguntes examen

71. El Nom, La unitat i la normalitat

72.- Universitat Valencia

73. Valencià ¿llengua o dialecte?, Chimo Lanuza

74. Fonetica de la Llengua Valenciana, Ms. Guinot

75. El Mozárabe de Valencia y Cristianos bajo el Islman. L. Peñarroja

76. Historias del Idioma Valenciano, Ricart Garcia Moya

77. Cronología historica de la llengua valenciana

78. El futur depent del valencians

Este es un resumen de les mes de 600 cites que he recopilat respecte a la identitat de la llengua valenciana.

Es dir.

La consciencia identitaria llingüistica com simbol genuï propi, mai ha segut cuestionada, com demostren els testimonis, ni per los de fora, ni per els de dins, dasta fa quatre dies que aparegueren els acomplexats i manipulaors de l’historia. Unes voltes el desconeiximent, atres el pasotisme i quan no els interesos, nos fa pedre la realitat. Aixo canviaria si feren cas de la lletra de la canço de Savall diu molt clar:

YO SE QUI SOC

D’A ON SOC I QUI VULL SER

I TINC BEN CLAR

QUÉ ES LO QUE DEC DE FER.

I es que si tenim consciencia i conciencia de lo que varen ser, de lo que som, i sobre tot, de lo que volem ser, el fur sera nostre, i no de los que defenen la traicio i la manipulacio. Si es aixina, podrem arribar a on vulligam.

Perque: ¡El futur depent dels valencians!

cites

Los dialectos de la lengua lemosina son la catalana, valenciana y mallorquina. La catalana ha recibido muchos vocablos de la francesa; la valenciana, de la castellana; la mallorquina se llega más a la catalana por ser hija de ella. De todas las tres, la más suave y agraciada es la valenciana y no me lo hace decir la pasión
Gregori Mayans i Ciscar

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: