Carta del President de Coalicio Valenciana per la sentencia del Tribunal Suprem per l´equiparacio de catala i valencià

Per Juan García Sentandreu

Benvolguts amics i amigues:

Ahir mati varem rebre de nou la noticia de que el Tribunal Suprem ha tornat a fallar en contra de la llengua valenciana declarant que la denominacio de "català" es llegal en la Comunitat Valenciana.

La noticia, apareguda en tots els mijos de comunicacio, està plantejada de tal manera que els valencians careixem dels arguments autentics i reals pels quals ha segut possible esta sentencia totalment contraria a la personalitat i cultura valenciana. Es per aixo per lo que me dirigixc a vosatros per tal d´aclarir l´alcanç de dita resolucio judicial.

La Sentencia del Tribunal Suprem no es la primera que proclama que´l català es oficial i llegal en la Comunitat Valenciana. Esta nova sentencia prové d´un atra recent d´Abril de 2006 en la que la catalanista Accio Cultural del País Valencià demanava l´homologacio dels tituls de mestres de català i de valencià per tal de que els mestres catalans pugueren vindre a ensenyar "valencià" en la Comunitat Valenciana.

La Generalitat Valenciana perguè aquell i este pleit per la senzilla rao de que des de´l dictamen de 9 de Febrer del 2005 de l´Academia Valenciana de la LLengua el català es oficial en la Comunitat Valenciana al proclamar l´academia creada pel PP i PSOE que "hi ha dos denominacions igualment llegals per a denominar esta llengua: la de valencià i la de català" .

La sentencia diu lliteralment lo següent: "Es especialmente significativo el acuerdo de la Academia Valenciana de la Lengua de 9 de febrero de 2005, por el que se aprueba el dictamen sobre los principios y criterios para la defensa de la denominación y la entidad del valenciano. En este dictamen se afirma que la lengua propia e histórica de los valencianos, desde el punto de vista de la filología, es también la que comparten las Comunidades Autónomas de Cataluña y de las Islas Baleares y el Principado de Andorra, y que las diferentes hablas de todos estos territorios constituyen una lengua, un mismo sistema lingüístico; se dice también que compartir una lengua no implica que los valencianos no tengan unas señas de identidad y unas características propias, y que las perciban como claramente diferenciadas de las de otros pueblos que usan esa misma lengua; y que es un hecho que en España hay dos denominaciones igualmente legales para designar esta lengua: la de valenciano y la de catalán".

I termina la sentencia diguent que "la línea argumental seguida por la Generalitat Valenciana en su escrito de oposición a la casación viene a reconocer lo anterior, desde el momento en que pone el acento en que el valenciano es una variedad de la lengua catalana y en que es el dato de esa variedad el que justifica la dualidad de certificaciones administrativas que preconiza y la aquí polémica supresión de convalidaciones".

Per dita rao es importantissim que tots sapiam que estem davant d´una situacio molt greu que no te atra solucio que la derogacio de l´Academia Valenciana de la Llengua (AVL) i tots els seus dictamens normatius que tenen força llegal des de que el PP i el PSOE pactaren incorporar a dita academia, en ranc normatiu, a l´articul 6 del nou Estatut d´Autonomia valencià d´abril del 2006.

Si la font llegal en la que el Tribunal Supremo justifica l´equiparacio de les denominacions de valencià i català en la Comunitat Valenciana es l´Academia Valenciana de la Llengua, està clar que lo que tenim que fer es destruir allo que supon un greu perill per a la personalitat i llengua valenciana.

L´exigencia de la derogacio de l´AVLL ha segut una constant en Coalicio Valenciana des de´l mateix dia de la seua constitucio i posterior aprovacio del dictamen normatiu de la llengua.

Espere que en estes paraules pugues trobar una explicacio de lo que realment està passant en la via judicial i el perque els tribunals neguen la sustantivitat i denominacio de l´idioma valencià, encara que estiga reconegut com a tal, i sense que servixca per a res, en l´Estatut d´Autonomia.

Estes sentencies servixen per a justificar la falsa unitat llingüistica que defen el catalanisme i que està present en tots els llibres de text escolars, coleges, instituts, administracions i mijos de comunicacio.

Per aixo en son dia justificavem la necessitat de tindre una força politica propia dels valencians que defenguera els nostres interessos socials, culturals, economics i morals dels valencians sense servituts i hipoteques com les que patixen els partits que mos governen.

Te deixe els enllaços de les noticies aparegudes al voltant d´esta greu noticia i del comunicat emes per Coalicio Valenciana.

Rebeu de bestreta un fort abraç.

Juan García Sentandreu
President Foral de Coalicio Valenciana

Ciutat de Valencia, 8 de Novembre de 2008.

cites

Hay unanimidad en los autores valencianos de los siglos XIV, XV y XVI en llamar valenciana a su lengua
Simó Santonja

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: